Blogy nädip işletmeli. Başlamak üçin semaltdan 7 maslahat

How to Become an Expert Blogger

Blog ýazmagy nädip başlamaly? Bu gaty kyn, ýöne ýolbeletimiz bilen hökman edip bilersiňiz! Size ideýa, birnäçe analitik gural, gowy meýilnama, dostlukly platforma we bir çümmük SEO bilimi gerek bolar.

Blogy nädip işletmeli? Başlamazdan ozal

Internetde eýýäm müňlerçe blog bar, şonuň üçin bu soraga dogruçyl jogap bermeli: sizi näme tapawutlandyrar? Okyjylary makalaňyzy beýlekilerden saýlamaga näme mejbur eder? Internet ulanyjylaryny (hakykatdanam gymmatly!) Wagtyny mazmunyňyza bagyşlamaga nädip ynandyryp bilersiňiz?

Diýmek: nädip blog açmaly? Ilki bilen yzygiderli we ideýa bilen. Iň gyzykly mazmun hem yzygiderli çap etseňiz üstünlikli bolmaz. Iň oňat mazmun meýilnamasy, gyzykly mowzuklar we ylham bolmasa, şowsuz bolar. Şonuň üçin bu iki tarap aslynda blog ýazmagyň aýrylmaz bölegidir.

Olary biri-biriniň üstüni ýetirmeli we içgysgynç, ýöne döredijilikli işleriňiz ýaly seresaply meýilnamalaşdyrmaly.

Şeýle hem, blog açmagyň üstünlik we şatlyk bilen baglanyşykly däldigini ýadyňyzdan çykarmaň - jogapkärçilik bilen ýüzbe-ýüz boljak kynçylyklar, kynçylyklar we meýilleşdirilmedik kynçylyklar hem bolup biler. Blogçynyň işiniň aýrylmaz elementi hem bu ýadaw, analitiki bölekdir - eger-de ony autsorsing etmeseňiz.

Blog ýazmagy nädip başlamaly: ädimme-ädim görkezme

1. Gowy mazmun meýilnamasyny dörediň

How to Create High-Quality Website Content - Filestage: The world's best-rated  review and approval platform

Hawa, hawa - biz esassyz däl, gynansak-da, ilki bilen resmileşdirmeler, tertipler we içgysgynçlyk, diňe şondan soň amallara geçýäris!

Bloglaryň islenýän üstünlige ýetip bilmezliginiň iň köp ýaýran sebäplerinden biri, gowy mazmun meýilnamasynyň bolmazlygy, ýagny anyk kesgitlenen maksat we blog ösüşiniň ugurlary bilen ýazgylary çap etmegiň kagyz esasly tertibi.

Dogry diňleýjilere ýetjek blogy nädip işletmeli? Bu ýönekeý: okyjydan başlamak. Diňe näme ýazmak isleýändigiňizi däl, haçan, näme, kim üçin we nädip bilmelidigiňizi hem bilmelisiňiz.

Tomaşaçylaryňyzy dogry tanamak, gowy blogçynyň alyp barýan işleriniň düýp esasydyr. Işleriňizi ýazmak isleýän adamlaryňyza degişli derňewden we çaklamalaryňyzyň hakykata laýyk gelýändigini barlamakdan başlamaly.

Şeýle meýilnama näme bolmaly?

2. postsazgylaryňyzy nirede çap etjekdigiňizi kesgitläň

Döredijiligiňiz peýda boljak blog platformasyny saýlaň. Köp wariantyň bardygyny bilýäris, şonuň üçin başda göz öňünde tutmaly 2 platforma teklip etmegiňizi birneme aşakda saýlamaga kömek etmegi makul bildik.

3. SEO üçin wagt!

15 Ways to Improve Your SEO Outreach Strategy | CIENCE

Erkin ýazyjy bolsaňyz we şahsy blog açsaňyzam (ýagny hiç zat satmagy meýilleşdirmeýärsiňiz we blog, mysal üçin, kompaniýanyňyzyň mahabat guraly däl), onsuz etmeli däl esasy SEO bilimleri.

Blog, markaňyzyň marketingde ulanýan mazmun çeşmesi bolsa - hasam beter! Gymmat mazmunyň utgaşmasy we SEO düzgünlerini bilmek gözleg netijelerinde ýokary derejede tapawutlanmaga mümkinçilik berer, bu bolsa öz gezeginde bloguňyza has köp girip görer we üstünlik gazanar.

SEO nukdaýnazaryndan web sahypaňyzda näme alada etmeli? Google-yň görkezmelerine laýyklykda blogy nädip işletmeli? Ine käbir maslahatlar:

4. Sosial mediýa hakda ýadyňyzda saklaň

Social Media: News von Clubhouse, Instagram und Twitter › absatzwirtschaft

Mazmun hiç wagt hakykatdan aýrylmaýar. Okyjylaryňyzy diňe blogda däl, eýsem sosial mediýada hem çekip bilersiňiz. Alyjylaryňyzyň iň köp girýän portallarynda hasap dörediň - bu Facebook, Twitter ýa-da Instagram bolup bilermi?

Triesazgylaryňyzy gymmatly wizual mazmun bilen doldursaňyz, gyzykly tortlar (ýa-da has gowusy) ýaly gyzykly infografiýa ýaýran Pinterest-de paýlaşmagy unutmaň.

Hemişe bolşy ýaly, ulanyjylaryň sosial mediýadaky işine yzygiderli, aňly gözegçilik etmegi we strategiýaňyzy özlerini alyp barşyna sazlamagy maslahat berýäris. Iň köp satylan zat we wagtyňyzy we býudjetiňizi has gymmatly çärelere geçirmek üçin ýüz öwürmek haýsy? Haýsy sosial media web sahypaňyza iň köp traffigi getirýär?

Maslahat: Her sosial mediýadaky mazmunyň özboluşlydygyna göz ýetiriň. Channelshli kanallarda şol bir ýazgylary, wideolary ýa-da çeper eserleri goýmaň. Olary platformanyň aýratynlyklaryna we ony ulanýan ulanyjylara uýgunlaşdyryň we dürlüligi saklamak bilen bir wagtyň özünde köp sanly sosial ulgamda ulanyjylary özüne çekiň (şol ýerde birmeňzeş mazmun çap etseňiz, näme üçin kimdir biri Facebook-da we Instagram-da yzarlamaly?).

5. Tomaşaçylaryňyz bilen gatnaşyk guruň

10 Ways to Engage Your Audience and Boost Engagement

Bu hakykatdanam bu gollanmanyň örän möhüm nokady! Siziň bilen gyzyklanmak isleýän adamlar toparyny döretmek üçin blogy nädip işletmeli? Makalalary çap edip başlansoň, ýatda saklamaly üç esasy düzgün bar:

6. triesazgylary yzygiderli we yzygiderli iberiň

Bu makalanyň girişini ýadyňyzdamy? Şol ýerde blog açmagyň iki sany möhüm tarapyny belledik: yzygiderlilik we ideýanyň utgaşmasy. Mazmun meýilnamasyny döredeniňizde pikiri ulansaňyz, ýerine ýetirilişinde yzygiderlilik görkeziler.

Theazgylaryň hepdede iki gezek çykjakdygyny kesgitlediňizmi? Oňa ýapyş! Dynç alyşa gidýän bolsaňyzam, wagtynda peýda bolar ýaly makalalary öňünden ýazyň.

7. Hereketleri derňemek üçin wagt goýuň

At Semalt, maglumatlara esaslanýan hereketi goldaýarys. Ilki bilen strategiýa we meýilnama döredýäris, soň bolsa nämäniň töleýändigini we nämäni üýtgetmelidigini anyk seljerýäris. Şeýle baha bermek biziň bilen DSD gural işleriňizi mümkin boldugyça optimizirlemäge we marketingiňizden mümkin boldugyça gysmaga mümkinçilik berýär.Şonuň üçin şu wagta çenli ýerine ýetirilen işleri seljermek we meýilnamada bolup biljek üýtgeşmeler üçin ýer tygşytlamak üçin başda wagt meýilleşdiriň. Netijeleri yzygiderli yzarlamaly we birnäçe aýda, mysal üçin her çärýekde düýpli baha bermeli.

Bu ýazgy, blogy nädip açmalydygy baradaky ähli bilimleri tertipleşdirmek üçin döredildi. Şonuň üçin tygşytlamagy maslahat berýäris.
send email